Tài liệu

Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
-BC/TU 06/10/2022 Báo cáo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên HuếVăn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII (tập 1)
Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII (tập 2)
10/12/1982 CÔNG ƯỚC CỦA LIÊN HỢP QUỐC VỀ LUẬT BIỂN NĂM 2012
04/11/2002 Tuyên bố về Ứng xử của các Bên ở Biển Đông 2022 (DOC) và Quy tắc Hướng dẫn thực thi DOC
GIỚI THIỆU VỀ TUYÊN BỐ ỨNG XỬ CỦA CÁC BÊN Ở BIỂN ĐÔNG NĂM 2002 (DOC)
Quy định về chống đánh bắt, khai thác thủy sản IUU
Nghị quyết 36-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
18/2012/QH13 Luật biển Việt Nam năm 2012
66/2020/QH124 Luật Biên phòng Việt Nam năm 2020
33-2018-QH14 LUẬT CẢNH SÁT BIỂN VIỆT NAM 2018 (Luat 33-2018-QH14)
18-2007-QH14 LUẬT THỦY SẢN 2017
95/2015/QH13 BỘ LUẬT 95 (2015) QH13 Bộ Luật Hàng hải VN
82/2015/QH13 Luật Tài nguyên, môi trường biển và Hải đảo năm 2015
2730/QĐ-UBND TƯ LIỆU HIỆN TRẠNG KINH TẾ - XÃ HỘI, ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, MÔI TRƯỜNG, KHÍ HẬU, THỦY VĂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ĐẾN NĂM 2013
09-KH/TU 10/05/2019 KẾ HOẠCH CỦA TỈNH ỦY THỪA THIÊN HUẾ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 36-NQ/TW, NGÀY 22/10/2018 CUẨ BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG (KHÓA XII) VỀ CHIẾN LƯỢT PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG KINH TẾ BIỂN VIỆT NAM DẾN 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2045
31/05/2022 Đề cương tuyên truyền về Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2022 (01 - 08/6/2022) và Ngày Đại dương thế giới (08/6)