NỘI DUNG THI

- Kiến thức về Biển Đông và vị trí, điều kiện tự nhiên, tiềm năng, thế mạnh và tầm quan trọng của biển, đảo Việt Nam.

- Luật pháp quốc tế liên quan đến biển, đảo (Công ước của Liên hiệp quốc về Luật biển 1982; Quy định chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định của Ủy ban Châu Âu; các hiệp định phân định lãnh hải, ranh giới vùng biển, vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa giữa Việt Nam và các nước láng giềng…).

- Quan điểm, đường lối của Đảng (nhất là tại Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XVI); một số văn bản của tỉnh liên quan đến biển, đảo (Kế hoạch số 109-KH/TU, ngày 10/5/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Nghị quyết số 10-NQ/TU, ngày 03/11/2021 về Phát triển Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030…).

- Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013, Luật Biển Việt Nam 2012.

- Một số luật, bộ luật liên quan đến biển, đảo (Luật Cảnh sát biển 2019, Luật Thủy sản 2017, Bộ luật hàng hải Việt Nam 2015, Luật Tài nguyên và môi trường biển, đảo…).

- Chủ quyền của biển, đảo Việt Nam.

- Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, Ngày Đại dương Thế giới, các ngày kỷ niệm, ngày truyền thống liên quan...

- Vị trí, điều kiện tự nhiên, tiềm năng, thế mạnh và tầm quan trọng của vùng biển, đảo và đầm phá Thừa Thiên Huế.