BẢNG THỐNG KÊ THEO ĐƠN VỊ

STT ĐƠN VỊ SỐ lượng Số lượt
TỔNG SỐ 318 485
1 Thị trấn A Lưới 163 188
2 Xã Hồng Thủy 27 31
3 Xã Sơn Thủy 19 22
4 Xã Hương Phong 17 26
5 Xã Quảng Nhâm 17 22
6 Xã Lâm Đớt 16 130
7 Xã Hồng Vân 12 13
8 Xã A Roàng 9 13
9 Xã Phú Vinh 9 9
10 Xã Trung Sơn 9 9
11 Xã Hồng Thượng 8 8
12 Xã A Ngo 4 5
13 Xã Hồng Bắc 3 3
14 Xã Hồng Hạ 2 2
15 Xã Đông Sơn 1 2
16 Xã Hồng Thái 1 1
17 Xã Hương Nguyên 1 1
18 Xã Hồng Kim 0 0