BẢNG THỐNG KÊ THEO ĐƠN VỊ

STT ĐƠN VỊ SỐ lượng Số lượt
TỔNG SỐ 240 256
1 Thị trấn Khe Tre 79 84
2 Xã Hương Xuân 57 61
3 Xã Hương Lộc 28 30
4 Xã Hương Phú 26 28
5 Xã Thượng Nhật 18 19
6 Xã Thượng Quảng 14 14
7 Xã Hương Hữu 9 10
8 Xã Hương Sơn 4 4
9 Xã Thượng Lộ 4 5
10 Xã Thượng Long 1 1