BẢNG THỐNG KÊ THEO ĐƠN VỊ

STT ĐƠN VỊ SỐ lượng Số lượt
TỔNG SỐ 1121 1295
1 Xã Vinh Thanh 216 248
2 Xã Phú Diên 186 219
3 Xã Vinh Hà 139 152
4 Xã Vinh An 137 165
5 Xã Vinh Xuân 134 154
6 Xã Phú Gia 130 142
7 Xã Phú Mỹ 59 62
8 Thị trấn Phú Đa 40 59
9 Xã Phú An 27 32
10 Xã Phú Xuân 25 26
11 Xã Phú Hải 9 10
12 Xã Phú Thuận 9 10
13 Xã Phú Lương 6 12
14 Xã Phú Hồ 4 4