BẢNG THỐNG KÊ THEO ĐƠN VỊ

STT ĐƠN VỊ SỐ lượng Số lượt
TỔNG SỐ 1562 1946
1 Xã Lộc Thủy 593 868
2 Xã Lộc Tiến 263 293
3 Thị trấn Lăng Cô 240 257
4 Xã Lộc Vĩnh 176 187
5 Xã Lộc Bổn 63 73
6 Xã Vinh Hưng 50 57
7 Thị trấn Phú Lộc 40 56
8 Xã Lộc Điền 31 33
9 Xã Lộc Sơn 29 31
10 Xã Xuân Lộc 21 25
11 Xã Lộc An 21 23
12 Xã Lộc Bình 10 12
13 Xã Vinh Hiền 9 12
14 Xã Giang Hải 7 10
15 Xã Vinh Mỹ 4 4
16 Xã Lộc Trì 3 3
17 Xã Lộc Hòa 2 2