BẢNG THỐNG KÊ THEO ĐƠN VỊ

STT ĐƠN VỊ SỐ lượng Số lượt
TỔNG SỐ 130 155
1 Xã Phong An 29 33
2 Xã Phong Sơn 24 27
3 Xã Điền Lộc 16 18
4 Xã Điền Hải 14 24
5 Xã Điền Hòa 11 16
6 Xã Phong Hiền 6 6
7 Xã Phong Xuân 6 6
8 Thị trấn Phong Điền 5 6
9 Xã Điền Môn 4 4
10 Xã Phong Hải 4 4
11 Xã Phong Hòa 4 4
12 Xã Phong Mỹ 3 3
13 Xã Điền Hương 2 2
14 Xã Phong Chương 1 1
15 Xã Phong Bình 1 1
16 Xã Phong Thu 0 0