BẢNG THỐNG KÊ THEO ĐƠN VỊ

STT ĐƠN VỊ SỐ lượng Số lượt
TỔNG SỐ 410 948
1 Xã Quảng Phú 89 570
2 Xã Quảng Ngạn 58 75
3 Xã Quảng Thái 56 74
4 Thị trấn Sịa 55 60
5 Xã Quảng Vinh 52 62
6 Xã Quảng Phước 32 34
7 Xã Quảng Lợi 23 24
8 Xã Quảng Thọ 22 25
9 Xã Quảng Công 13 13
10 Xã Quảng Thành 6 7
11 Xã Quảng An 4 4