BẢNG THỐNG KÊ THEO ĐƠN VỊ

STT ĐƠN VỊ SỐ lượng Số lượt
TỔNG SỐ 677 730
1 Phường Tứ Hạ 188 200
2 Phường Hương Văn 119 124
3 Xã Bình Tiến 112 126
4 Phường Hương Vân 84 92
5 Xã Bình Thành 68 74
6 Xã Hương Bình 62 67
7 Phường Hương Xuân 25 26
8 Phường Hương Chữ 12 13
9 Xã Hương Toàn 7 8