BẢNG THỐNG KÊ THEO ĐƠN VỊ

STT ĐƠN VỊ SỐ lượng Số lượt
TỔNG SỐ 1744 2520
1 Xã Phú Dương 323 350
2 Phường Phú Thượng 108 132
3 Phường An Cựu 95 102
4 Phường Vĩnh Ninh 92 102
5 Phường An Đông 75 443
6 Phường Phước Vĩnh 74 84
7 Phường Vỹ Dạ 71 77
8 Phường Trường An 65 79
9 Phường Thủy Xuân 63 70
10 Xã Phú Mậu 63 70
11 Xã Hương Thọ 60 67
12 Phường Xuân Phú 56 101
13 Phường Đông Ba 46 49
14 Phường Hương Hồ 44 46
15 Phường Gia Hội 41 42
16 Phường Phú Nhuận 38 42
17 Phường Thủy Biều 36 36
18 Phường Hương Long 35 41
19 Phường Kim Long 35 37
20 Phường Phường Đúc 35 61
21 Phường Tây Lộc 32 37
22 Phường Phú Hội 32 33
23 Phường An Tây 30 33
24 Xã Phú Thanh 28 30
25 Phường Thuận An 28 29
26 Xã Thủy Bằng 23 148
27 Phường Thuận Hòa 22 50
28 Phường An Hòa 20 35
29 Phường Thuận Lộc 20 20
30 Phường Phú Hậu 13 14
31 Phường Hương Vinh 11 11
32 Xã Hải Dương 11 12
33 Phường Thủy Vân 10 27
34 Phường Hương Sơ 6 7
35 Phường Hương An 2 2
36 Xã Hương Phong 1 1