BẢNG THỐNG KÊ THEO ĐƠN VỊ

STT ĐƠN VỊ SỐ lượng Số lượt
1 Khối các cơ quan Đảng và Doanh nghiệp tỉnh 2743 3428