BẢNG THỐNG KÊ THEO ĐƠN VỊ

STT ĐƠN VỊ SỐ lượng Số lượt
TỔNG SỐ 639 1379
1 Phường Phú Bài 139 176
2 Xã Thủy Phù 105 118
3 Xã Dương Hòa 99 720
4 Phường Thủy Châu 82 90
5 Phường Thủy Lương 72 80
6 Xã Thủy Tân 47 58
7 Xã Thủy Thanh 33 34
8 Xã Phú Sơn 23 56
9 Phường Thủy Phương 23 28
10 Phường Thủy Dương 16 19